Szukaj

Autorzy

Newsletter

Firma Godna Zaufania

duzy login FGZ 8.09.2016  

Bookto.pl

logo bookto na białym tle

Ceneo

logo ceneo mailing transparent

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Goneta” Aneta Gonera, właściciel portalu i sklepu www.goneta.net z siedzibą w Warszawie (02-103), ul. Archiwalna 9/45, zwana dalej Wydawnictwem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Wydawnictwo bazy danych, które wynikają z charakteru świadczonych usług sprzedaży treści w sklepie www.goneta.net.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszyscy użytkownicy Wydawnictwa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazywaniu jakiejkolwiek osobie fizycznej i prawnej w kraju i do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzecich).
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  6. Podanie Wydawnictwu danych osobowych jest dobrowolne, choć brak ich podania może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w www.goneta.net.

Korzystająć z serwisu równocześnie akceptuje Pan/Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

info
  • Proszę podać na początku adres

Koszyk

Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Adresy dostawy
Możesz użyć do wysyłki adresu podanego w danych do faktury lub zdefiniować inny.
W tym celu kliknij na guzik poniżej. (Dodaj adres)
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość / Aktualizuj Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu
Nie wybrano metody dostawy

Proszę wybrać metodę wysyłki

 

Nie mogliśmy dopasować metody wysyłki. Prosimy o uzupełnienie danych adresowych.

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie

Warunki sprzedaży

Regulamin sklepu Goneta.net
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również
zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres
Sprzedającego („Goneta” Aneta Gonera; Archiwalna 9/45; 02-103 Warszawa).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie
ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres reklamacyjny:
„Goneta” Aneta Gonera
Archiwalna 9/45
02-103 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@goneta.net
2. Dane kontaktowe:
„Goneta” Aneta Gonera
Archiwalna 9/45
02-103 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@goneta.net
3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca
u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa
w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi
zmianami.
8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Konto - stworzone przez Kupującego w sklepie - niezbędne w celu złożenia zamówienia i pobierania produktów
wcześniej zakupionych.
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
12. Liczba pobrań – podana na karcie produktu liczba pobrań produktu do której prawo nabywa Kupujący.
13. Moment wydania rzeczy – moment w którym przedmiot umowy został dodany do konta Kupującego.
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy wymieniona pod adresem goneta.net/płatność
15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
16. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami
17. Produkt – plik zawierający utwór w rozumienia prawa autorskiego, która może być przedmiotem umowy.
18. Przedmiot umowy – prawo do określonej liczby pobrań utworu w postaci pliku w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem
autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupujacego, bez przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworu lub jego
części.
19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://goneta.net/sklep2/, za pośrednictwem którego Kupujący może
złożyć zamówienie.
21. Sprzedający:
„Goneta” Aneta Gonera
Archiwalna 9/45
02-103 Warszawa
NIP: 5261087215 | REGON: 012644142 | GIODO: XXXXXXXX
Wpisana do CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=62f0e30c-4d7d-4aa9-a2aa-
53d322fddb85&archival=False
KONTO BANKOWE W ING: 39 1050 1041 1000 0090 6082 9117
22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa w rozumieniu Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujących, której przedmiotem jest nabycie prawa do określonej liczby pobrań utworu w postaci pliku
w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupującego, bez przeniesienia praw
ani udzielenia licencji do utworu lub jego części.
24. Utwór – produkt.
25. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeks cywilny.
26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość
produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym.
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem, a miejscem świadczenia
jest Rzeczypospolita Polska.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem
ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu
terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Kupujący musi posiadać w sklepie konto, którego założenie wymaga podania loginu i hasła, niezbędnych do założenia
i uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek
zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania
dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany
adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza
odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz
innych wymaganych prawem informacji.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się
w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,
a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz
określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących
przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub
nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:
Internet Explorer, Opera, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
10. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania produktu na urządzeniach zgodnych ze standardami
wymienionymi na karcie produktu, przy czym informacje o zgodności urządzenia ze standardami Kupujący może uzyskać
u producenta urządzenia.
11. Produkty, które posiadają zabezpieczenia przed kopiowaniem lub rozpowszechnianiem posiadają na karcie produktu
stosowną informację o zastosowanym zabezpieczeniu.
12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być
wielokrotnie powtarzana:
a. założyć konto lub zalogować się na konto;
b. dodać do koszyka produkt;
c. wybrać rodzaj płatności; Kupujący może dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego lub karty płatniczej
poprzez serwis Payu
d. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno
nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej
winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Produkt zostaje dodany do konta Kupującego z chwilą realizacji zamówienia i może być z niego pobrany tyle razy ile razy
wskazywała na to widoczna na karcie produktu liczba pobrań.
6. Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży na wskazany adres e-mail oraz może go pobrać po zalogowaniu na konto.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa
konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://goneta.net/zwrot lub w innej formie zgodnej
z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany
w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie
wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany
o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie
treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§5 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu
wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) zarówno produktów, jak i wszelkich innych usług świadczonych
w ramach sklepu.
3. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Konsumenta przesłanego na adres
reklamacyjny w szczególności zaś do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
4. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez
zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając
przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,
aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji
zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://goneta.net/politykaprywatności
§7 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten
sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem
Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy
rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego
regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://goneta.net/regulamin).
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin
zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie
sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi
Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania
sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Warszawa, 31.12.2014

Wydawnictwo internetowe Goneta.net
Copyright 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone